ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นาง ศิริลักษณ์ โคตรพัฒน์
ตำแหน่ง : รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :